Algemene/leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden W&R vof (Limone ‘Doro)

W&R is gevestigd aan de berkenlaan 217, 7204 EH Zutphen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van W&R vof. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van W&R vof; www.limonedoro.nl/www.limonedoro.com , en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

W&R vof verstrekt enkel zijn likeuren B2B. En daarnaast geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van W&R vof zijn vrijblijvend. W&R vof behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan W&R vof en ontvangt u een vervangend product. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar W&R vof deze kosten komen voor rekening van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en kunnen worden opgevragen middels telefonische contactlegging noch via het e-mailadres; info@limonedoro.nl. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en exclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. W&R vof verstuurt de bestelling , mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, middels overboeking via zijn/haar bank, binnen een tijdsbestek van dertig dagen onder vermelding van het factuurnummer.  Bij het plaatsen van een bestelling via de e-mail ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is W&R vof gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn mogelijk binnen de Europese Unie tegen de op dat moment daarvoor geldende derden tarieven.

De bestelde goederen worden direct verwerkt wanneer besteld is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Anders de daarop volgende mogelijkheid , in dit geval zal W&R vof ten alle tijden contact opnemen met de afnemer voor overleg betreffende alternatieve opties.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door W&R vof overschreden wordt, zal W&R vof de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met W&R vof te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan W&R vof te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat W&R vof het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestorten.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van W&R vof, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan W&R vof zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen. 

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor W&R vof in geval van directe levering, in alle andere gevallen zal het risico verlegd worden op derde partijen die namens of onder eigen bedrijfsnaam producten van W&R vof verkopen noch transporteren. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door W&R vof kunnen worden uitgesloten.

W&R vof is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. W&R vof zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. W&R vof zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief , telefonisch of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van W&R vof . De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. W&R vof deelt bedrijfs/persoonsgegevens niet met derden en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de W&R vof, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij W&R vof. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door W&R vof, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van W&R vof www.limonedoro.nl www.limonedoro.com  website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door W&R vof geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Melding van fouten en/of manco’s in een bestelling dienen uitsluitend per mail en binnen 14 dagen na ontvangst van de besetelling gemeld te worden, alle meldingen van fouten/ manco’s worden met uiterste zorg in behandeling genomen en opgespoord. 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van W&R vof is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met het W&R vof email adres; info@limonedoro.nl

W&R vof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Apeldoorn onder nummer 65897196 / Btw nummer NL 8563.08.031 B01